Landesmeisterschaften

2020 Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U10 alt alt alt, U12 alt alt alt, U14 alt alt alt, U16-18 alt alt alt

2019 Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U10 alt alt alt, U12 altalt alt, U14 alt alt alt, U16-18  altalt alt
U14 Vereins-JMLM altalt alt,   U20 Vereins_JMLM altalt

2018 Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U10 altalt alt, U12 altalt alt, U14 alt alt alt, U16-18 alt alt alt
U14 Vereins-JMLM alt alt alt,   U20 Vereins_JMLM altalt

2017 Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U-10 alt alt alt, U12 altalt alt, U14 alt alt alt, U16-18 alt alt alt
U14 Vereins-JMLM alt alt alt,   U20 Vereins_JMLM alt alt

2016 Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U-10 alt alt alt, U12 alt alt alt, U14 alt alt alt, U16-18 alt alt alt
U14 Vereins-JMLM alt alt alt,   U20 Vereins_JMLM alt alt U14 Jugendliga alt alt alt

2015 Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U-10 alt alt alt, U12 alt alt alt, U14 alt alt alt, U16-18 alt alt,
U14 Vereins-JMLM alt alt alt,   U20 Vereins_JMLM alt alt

2014 Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U-10 alt alt alt, U12 alt alt alt, U14 alt alt alt, U16-U18 alt alt alt,
U14 Vereins-JMLM alt alt alt, U20 Vereins-JMLM alt alt

2013 Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U-10 alt alt alt, U12 alt alt alt, U14 alt alt alt, U16-U18 alt alt
U14 Vereins-JMLM alt alt alt,  U20 Vereins-JMLM alt alt

2012 Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U08 alt alt alt, U10 alt alt alt, U12 alt alt alt, U14 alt alt alt,U16/G18 alt alt alt, BU18-BU20 altalt
U14 Vereins-JMLM alt alt alt,  U20 Vereins-JMLM alt alt

2011  Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U10 alt alt alt, U12 alt alt alt, U14 alt alt alt,U16-G18 altalt alt, BU18-BU20 alt alt
U14 Vereins-JMLM alt alt alt, U20 Vereins-JMLM alt alt

2010  Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U10 alt alt alt, U12 alt alt alt, U14 alt alt alt,U16-M18 alt alt alt, U18 alt alt
U14 Vereins-JMLM alt alt alt,

2009  Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U08 alt alt alt, U10 alt alt alt, U12 alt alt alt, U14 alt alt alt,
U16-G18 alt alt alt, U18-20 altalt, U14 Vereins-JMLM alt alt alt,

2008  Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U10 alt alt alt, U12 alt alt  alt, U14 alt alt alt,
U16-G18 alt alt alt, U14 Vereins-JMLM  alt alt

2007  Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt alt alt, U10 alt alt alt, U12 alt alt alt, U14 alt alt alt,
U16-G18 alt alt alt

2006  Landesmeisterschaften

Buben/Mädchen:

U8 alt  alt, U10 alt alt, U12 alt alt, U14 alt alt, U16-G18 alt alt, U18-U20 alt alt, U14 Vereins-JMLM alt alt alt, U20 Vereins-JMLM alt alt

 2005  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  U8 alt alt, U10 alt alt, U12 alt alt, U14 alt alt,
U16-G18 alt alt, U18-20 alt, U20 Vereins-JMLM alt
 2004  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  U8 alt alt, U10 alt alt, U12 alt alt, U14 alt alt,
U16-G18 alt alt, U18-20alt , U14 Vereins-JMLM alt, U20 Vereins-JMLM alt
 2003  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  U8 alt alt, U10 alt alt, U12 alt alt, U14 alt alt,
U16-G18 alt alt, U18-20 alt, U15 Vereins-JMLMalt alt, U20 Vereins-JMLM alt
 2002  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  U9-10 alt alt, U11-12 alt alt, U14  alt alt, U8-G10 alt
U16-G18 alt alt, U18-20 alt , U14 Vereins-JMLMalt alt, U20 Vereins-JMLM alt
 2001  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  U8 alt alt, U9-10 alt alt, U12 alt alt, U14 alt alt, G8-G10 alt alt , G14-G16 alt alt,
U16-G18 alt alt, U18-20 alt alt, U14 Vereins-JMLMalt alt, U20 Vereins-JMLM alt
2000  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  U8 alt alt, U9-U10 alt alt, U12alt alt, U14 alt  alt, U16 , alt

GU10 alt, GU12 alt, GU14-GU16 alt, U18-20 alt , U15 Vereins-JMLM alt, U20 Vereins-JMLM alt

 1999  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  U8 alt, U10 alt, U12 alt, U14alt, U16 alt, U18-20alt, G10 alt, G14-G16 alt,  U16 Vereins-JMLM alt, U20 Vereins-JMLM alt
 1998  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  U8-10 alt, U12 alt, U14 alt, U16 alt, U18 alt, U20 alt

GU-10 alt, GU-12 alt, GU-14 alt, GU-16-GU18 alt, U12 Vereins-JMLM alt, U16 Vereins-JMLM alt,

U20 Vereins-JMLM alt

 1997  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  U9-10 alt, U12 alt, U14 alt, U16 alt, U18 alt, U20 Vereins-JMLM alt
 1996  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:   U14 alt, U16 alt,  U18 alt, U20 alt, U20 Vereins-JMLM alt
 1995  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  U18 alt, U20 alt, U20 Vereins-JMLM alt
 1994  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:
 1993  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:
 1992  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:
 1991  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:    U8 alt, U9 alt, U10alt,U11 alt, U12 alt, U14 alt, U16 alt, U18alt, U20 alt

G10 alt, G12 alt, G14 alt, G16-20alt, U16 Vereins-JMLM alt, U20 Vereins-JMLM alt

 1990  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:   U10alt, U12 alt, U16 alt, U18alt, U20alt

G12 alt, G14 alt, G16-20alt, U20 Vereins-JMLM alt

 1989  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:   U19 alt, U19 Vereins-JMLM alt,

Sparkassenturnier Oberstufen alt, Sparkassenturnier Unterstufen alt

 1988  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:   U19 alt, U19 Vereins-JMLM alt, Club S U25 LM alt,

Sparkassenturnier Oberstufen alt, Sparkassenturnier Unterstufen alt

 1987  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:   U19alt, Sparkassenturnier Oberstufen alt, Sparkassenturnier Unterstufen alt
 1986  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:   U19alt, G19 alt, Sparkassenturnier Oberstufen alt, Sparkassenturnier Unterstufen alt
 1985  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen: U19alt, U25 alt, U19 Vereins-JMLM alt, Sparkassenturnier Oberstufen alt, Sparkassenturnier Unterstufen alt
 1984  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:   U12 alt, U15alt, U19 alt, G12 alt, G15 alt , G19 alt

Sparkassenturnier Oberstufen alt, Sparkassenturnier Unterstufen alt

Jugendbezirksmeisterschaft alt , Schülerbezirksmeisterschaft alt

 1983  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen: U12alt, U15alt, U19alt, G19alt, Schülerliga Unterstufe alt, Schülerliga Oberstufe alt,

Jugendbezirksmeisterschaft alt,Schülerbezirksmeisterschaft alt

 1982  Landesmeisterschaften
Buben/Mädchen:  G15alt, U16alt, G19alt, Schülerliga Unterstufe alt, Schülerliga Oberstufe alt,

Jugendbezirksmeisterschaft alt